سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل

کارفرما

کارفرمای پروژه

شرکت سنس

تاریخ

تاریخ و مدت

05 تیر 1397  |  10 روز

Location

محل پروژه

https://se-ns.com

سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل سامانه ای برای ارزیابی ماهانه همراه با خروجی اکسل است که به کار فرما این اجازه را میدهد تا برای افزایش حقوق پرسنل تصمیم گرفته شود